Poďakovanie

16. septembra 2018

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť a trpezlivosť, za to, že nám pomôžete preklenúť náročné obdobie,
ktoré nás najbližších 9 mesiacom čaká. Viem, že to máte ťažké ale toto bolo najschodnejšie riešenie, aké sme mohli mať. Vďaka ochote p. riaditeľa a poskytnutiu priestorov na jeho škole, môžeme byť ako kolektív spolu. Rodičia, ktorí sa rozhodli vziať deti z našej MŠ majú na to právo, je nám to ľúto ale nič s tým neurobíme.
V septembri privítame Vaše deti v krásnych moderných, vynovených priestoroch, zvyšujeme kapacitu ,aby sme mohli prijať všetky deti, ktoré neboli a nebudú prijaté v iných MŠ.
Dali sme sa na boj a veríme, že aj vďaka Vám, ktorí ste nám nápomocní počas celého roka sa nám to podarí.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy a kolektív MŠ

Prechod na inú školu

16. septembra 2018

Vážení, rodičia,

V prípade, že chcete zobrať dieťa z MŠ na inú školu, vašou povinnosťou je to písomne oznámiť vedeniu školy, na základe čoho dostanete potvrdenie o ukončení dochádzky, ktoré ste povinní odovzdať riaditeľke príslušnej MŠ, kde vaše dieťa nastupuje.
V prípade, že dieťa má zdravotnú dovolenku, rodič donesie potvrdenie p.zástupkyni, dieťa je vedené v evidencii a po ukončení môže nastúpiť do MŠ.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k začiatku nového školského roka 2018/2019

31. augusta 2018

MILÍ RODIČIA,

Pri nástupe do MŠ dieťa potrebuje

  • Vyhlásenie o zdravotnom stave a bezinfekčnosti prostredia, obdrží od p.učiteľky pri nástupe, alebo si to môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz - [Súbor PDF] Potvrdenia od detského pediatra netreba!
  • kópiu kartičky poistenca
  • pyžamko – označené menom dieťaťa
  • pevnú obuv na prezutie (papučky, sandálky) – označené menom – nedávať dieťaťu šľapky, crocsy a prezúvky s čiernou podrážkou
  • veci na prezlečenie (nechať v skrinke) - veci označiť menom dieťaťa


Ostatné náležitosti a informácie Vám podajú p. učiteľky v triedach.

Sprievodca materskou školou - [súbor PDF] Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Informácie k platbám za stravné a školné

31. augusta 2018

Pre školský rok 2018/2019 je výška poplatku za stravné 26 EUR/mesiac.

Termín k úhrade – do 5. dňa v mesiaci.

Číslo účtu:
IBAN: SK50 7500 0000 0040 0842 1326

Školné

15 EUR dieťa od 3 rokov veku
40 EUR dieťa od 2 rokov veku
Číslo účtu: IBAN: SK72 7500 0000 0040 0842 1318

Zoznamy detí pre školský rok 2018/2019

31. augusta 2018

Zoznamy detí v jednotlivých triedach si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor]

Dôležitý oznam

31. augusta 2018

Vážení rodičia,
Od septembra t.r. začíname dlho očakávanú komplexnú rekonštrukciu Materskej školy Čapajevova 17 v Prešove.
Po jej ukončení bude materská škola novým a krásnym prostredím pre naše deti. Keďže ide o celkovú rekonštrukciu objektu, prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie.
Náhradným riešením vzniknutej situácie je dočasné umiestenie detí do priestorov Základnej školy Prostějovská, Prešov, v priestoroch v ktorých budú plne zabezpečované na prechodné obdobie všetky výchovnovzdelávacie procesy.
O obnovení prevádzky Materskej školy Čapajevova 17, Prešov Vás budeme informovať.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s umiestnením detí v náhradných priestoroch, obráťte sa na vedenie materskej školy – tel. číslo: 7710325,0905579598 (súkromný mobil riaditeľky) alebo na mail: ms.capajevova@condornet.sk
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležitý oznam

22. augusta 2018

Vážení rodičia,

z dôvodu začínajúcej rekonštrukcie a sťahovania celej MŠ v týždni od 27.8. - 31.8.2018 do ZŠ Prostějovská, prevádzka v MŠ bude zabezpečená pre prihlásené deti! Nakoĺko sme sa to dozvedeli až dnes, nemohli sme vás skôr informovať.
Verím,že nájdeme u vás pochopenie a pomoc, rodičom, ktorí by nám mohli nejakým spôsobom pomôcť pri prevoze a nosení vecí budeme veľmi vďační!
Vynaložíme všetko úsilie na to,aby sme deti 3.9.2018 privítali v dočasných priestoroch ZŠ čo najlepsie!
Bližšie informácie dostanete formou e-mailu, prípadne telefonicky od svojich triednych učiteliek, novoprijaté deti budú informované formou e-mailu vedením školy.
Ďakujem Vám za pochopenie,ústretovosť a hlavne trpezlivosť.
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Archív článkov školského roka 2017/2018

22. augusta 2018

Všetky články minulého školského roka si môžete prečítať kliknutím na [tento odkaz]

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Školský časopis

Aktuálne číslo - pripravujeme

Dôležité čísla účtov

  • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
  • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
  • Darovací účet:
  • Najnovšie fotografie